Årsstämma 2014

Kallelse till årsstämma i Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Datum:            Tisdag den 20 maj 2014

Tid:                   Kl 11.30 – 12.30

Plats:               Volvofoajen, Chalmers Kårhus, Chalmers

Dagordning

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman
 2. Val av sekreterare
 3. Val av två justeringspersoner att underteckna protokollet
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning, balansräkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 13. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter revisorer och revisorssuppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Stämmans avslutande

Årsredovisning och revisionsberättelse kan du ladda ner här:
Årsredovisning pdf_small Ladda ner…
Revisionsberättelse pdf_small Ladda ner…

Anmälan till stämman görs senast den 13 maj 2014 per e-post till andreas.hoye@chalmersinnovation.com eller via telefon 031-772 81 00.

© 2017 Chalmers Innovation. Last updated: 2015-12-04

Chalmers Innovation Seed Fund is supported by the European Union through the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP).

© Copyright - Chalmers innovation